Road to You – Corto con personajes por Shin Takahashi de Saikano